Privacy policy

Privacy policy

Wij vinden privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en dit privacy statement. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Neem voor vragen over privacy contact op via privacy@elevation-events.com.

Gegevensverantwoordelijke

Elevation Events B.V., gevestigd de Leidseweg 125 in (3533 HC) Utrecht, KvK-nummer: 57919453, (‘Elevation’) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens.

Elevation is verantwoordelijk voor de verwerking door de volgende vennootschappen: Soenda B.V. (KvK-nummer 57866767), Smeerboel B.V. (KvK-nummer 57866902), Elevation Events Beheer B.V. (KvK-nummer 57866473), Soia B.V. (KvK-nummer 60601876), MWEE B.V. (KvK-nummer 85466735), FC Brabant B.V. (KvK-nummer 73716677), Duikboot B.V. (KvK-nummer 78335604) en Soenda Indoor B.V. (KvK-nummer 82973288).

Waarom verwerkt Elevation jouw persoonsgegevens?

Wij hebben verschillende redenen om wij jouw persoonsgegevens te verwerken:

 • Wij hebben met jou een overeenkomst gesloten en hebben jouw persoonsgegevens nodig om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld om:
  • o jouw bestelling of personalisatie van een ticket financieel en administratief af te ronden;
  • contact met je op te nemen, zoals over de status van je bestelling of de laatste informatie over het evenement.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om de veiligheid van jou en bezoekers op evenementen te waarborgen.
 • Wij hebben jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om:
  • onze nieuwsbrief aan je te kunnen versturen;
  • voor marketingdoeleinden (beeld)materiaal te kunnen maken van onze evenementen;
  • te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten en (medische) behoeften als je mindervalide bent.

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan hierboven genoemd.

Welke persoonsgegevens verwerkt Elevation?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • klantnummer;
 • woonplaats;
 • geslacht;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • betalings- en factuurgegevens;
 • beeldmateriaal;
 • IP-adressen;
 • openbare gegevens, zoals gebruikersnamen op social media;
 • in uitzonderlijke gevallen: medische gegevens.

Hoe ontvangt Elevation jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens ontvangen:

 • Wij hebben de persoonsgegevens direct van jou ontvangen. Bijvoorbeeld omdat jij deze invult als je meedoet aan een winactie of contact opneemt met onze klantenservice.
 • Wij ontvangen persoonsgegevens via onze websites en sociale media. Wij beheren een aantal websites en sociale media van door ons georganiseerde evenementen (‘Websites’), waaronder: www.soia.nl, www.soenda.com, www.soenda.net, www.smeerboel.com, www.derevolutie.com, www.duikbootfestival.nl, www.orbitfestival.nl, www.deleukefestival.nl. Op onze Websites plaatsen we cookies. Via de cookies verzamelen wij IP-adressen. Welke cookies wij gebruiken, staat beschreven in ons cookiebeleid.
 • Wij ontvangen persoonsgegevens via (websites of apps van) derden. Wij werken samen met verschillende andere partijen die jouw persoonsgegevens kunnen verstrekken. Als de kaartverkoop bijvoorbeeld via een andere partij verloopt, verstrekt deze partij aan ons de persoonsgegevens die jij hebt ingevuld bij de aankoop of personalisatie van de tickets. Of als je gebruik maakt van een app van een derde, kunnen wij via deze app persoonsgegevens ontvangen.
 • Wij ontvangen persoonsgegevens op onze evenementen. Wij (of door ons ingeschakelde derden) maken bijvoorbeeld via opnamemateriaal beeldmateriaal waarop bezoekers van onze evenementen te zien (kunnen) zijn.

Geeft Elevation jouw persoonsgegevens door een derden?

Het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als:

 • dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou; of
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn; of
 • je ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven.

Welke afspraken maakt Elevation met derden?

Wij maken met derden afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. Als een derde in opdracht van ons veel persoonsgegevens verwerkt (zoals onze ticketverkopers of ITdienstverleners) is deze derde een zgn. ‘verwerker’. In dat geval worden de afspraken in een verwerkersovereenkomst vastgelegd. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door verwerkers.

Het kan ook zijn dat een derde zelf verantwoordelijk is voor (een gedeelte van) de verwerking van de persoonsgegevens. Een derde kan de persoonsgegevens dan ook voor eigen doeleinden verzamelen en gebruiken. Op deze verwerking is het privacyreglement van deze derde van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde.

Hoe beschermt Elevation jouw persoonsgegevens?

Wij beschermen jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • alleen onze medewerkers of door ons ingeschakelde derde mogen jouw persoonsgegevens inzien;
 • medewerkers en ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de persoonsgegevens;
 • wij verwerken persoonsgegevens via online-systemen. Deze systemen zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU?

Wij beperken de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie zo veel mogelijk. Het kan zijn dat een door ons ingeschakelde verwerker de persoonsgegevens doorgeeft aan een land buiten de Europese Unie. In dat geval gaan wij na of het land een passend beschermingsniveau heeft. Zo niet, dan nemen wij (in samenspraak met de verwerker) de nodige extra (veiligheids)maatregelen.

Hoe lang bewaart Elevation jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is:

 • als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, houden wij ons aan de voorgeschreven bewaartermijn;
 • als geen wettelijke bewaartermijn geldt, bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na ons laatste (klant)contact.

Welke rechten heb je?

Je kan zelf op verschillende manieren invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief of door je cookievoorkeuren aan te passen.

Daarnaast heb je grond van de AVG een aantal rechten die je kunnen helpen om jouw privacy te beschermen. Bijvoorbeeld het recht op/van:

 • informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en met welk doel;
 • correctie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je persoonsgegevens te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken;
 • beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • gegevensoverdracht: je mag ons vragen om je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken ‘in een gestructureerde en gangbare vorm’ aan je te geven;
 • vergetelheid.

Wil je gebruik maken van (één van) je rechten, laat het ons dan per e-mail weten. Wij doen ons best om binnen 1 maand na ontvangst van je bericht te reageren. Als dat mogelijk is, voldoen wij graag aan jouw verzoek. Soms verwijzen wij je door een derde die verantwoordelijk is voor de verwerking en aan jouw verzoek kan voldoen. Daarnaast kan er een reden zijn waarom wij niet aan jouw verzoek kunnen of mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we je uit waarom.

Met wie kan je contact opnemen?

Onze contactgegevens vind je bovenaan dit privacyreglement en ook op onze Websites. Heb je een vraag over dit privacyreglement, wil je gebruik maken van jouw rechten of heb je een tip of klacht, stuur dan een e-mail naar privacy@elevation-events.com. Om zeker te weten dat jij het bent, vragen we je te mailen via het bij ons van jou bekende e-mailadres. Als je ons in dit verband persoonsgegevens verstrekt, gaan we daar uiteraard zorgvuldig mee om.

Waar kan je een klacht indienen?

Heb je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan en doen ons best om samen met jou een oplossing te vinden. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan vooraf op de hoogte stelt.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie van ons privacyreglement vind je op onze Websites.